הגדרות

מדידת כמויות תיעשה לאור המציאות כפי שבוצעה בפועל וללא תוספת עבור פחת ,פסולת וכדו' כל המחירים כוללים ייצור ,אספקה, התקנה ,חיבור ובדיקה .מושלם ומוכן לשימוש.

לא יהיה כל הבדל בתשלום עבור נקודות שיותקנו בקירות בנויים, ביציקה,בקירות בלוקים, קירות גבס או מחיצות קלות תעלות עה"ט /תה"ט תקרות או קירות פח.

בכל מקרה שלא יצוין אחרת אביזרי הקצה יהיו מסוג אביזר לקופסה 55 (קופסה עגולה) תוצרת ישראל כגון(וויסברוד,ניסקו,אלקטרו רוזן או שו"ע ) לא ינתן זיכוי על שימוש באביזר מסוג אחר .

שיטות מדידה המדידה יכולה להערך לפי השיטות הבאות:
1.לפי יח' מידה (אורך,משקל,שטח וכד')
2.לפי יח' ציוד(גופי תאורה, אביזרים וכד')
3.מדידה לפי נקודות.
4.מדידה לפי קטעי עבודה מושלמת (קומפ').

מובילים צינורות /תעלות ימדדו לפי מטר אורך ( מ"א) ומחירם יכלול את כל החיזוקים לרבות קשתות ,קופסאות חיבורים/מעבר סטנדרטיות (לא כולל קופסאות מעבר מיוחדות) המחיר יכלול גם את חוט המשיכה (במידה ואין חוטים מוליכים בצינור) תעלות יכללו גם את המכסה .

כבלים כבלים ימדדו לפי מ"א מחירם כולל גם את ההשחלה בצינור או הנחתם בתעלה /חפירה כולל אמצעי חיבור , סימן זיהוי וכל הקשור לחיבור הכבל.

חפירה תימדד לפי מ"א החפירה כוללת את חפירתה חול לריפוד סרטי סימון וכן את כיסויה .

לוחות חשמל המחיר בעקרון בנוי משלשה גורמים עיקריים:
1.מבנה הלוח לפי שטח (מ"ר) כולל כל מרכיבי העזר בלוח עצמו.
2.ציוד ואביזרים התקנתם חיווט בדיקה וכיול.
3.התקנת הלוח חיבור המעגלים אליו בדיקה והפעלה.

נק' הארקה תימדד כנק' קומפלט כולל אביזרי החיבור ,מוליך וצנרת בהתאם.

הארקת יסוד תבוצע לפי המפרט הטכני ותוכניות בהתאם כעבודה מושלמת קומפ' ותכלול את כל החומרים וחומרי העזר למעט פהש"פ.

אביזרים וגופי תאורה מחיר הגוף תאורה יכלול נורות ,סטרטרים הובלה ורווח קבלני.

התקנת גוף תאורה פירוק מהאריזה , חיבור מכני של הגוף לרבות פתיחת פתחים בתיקרה תותבת חיבור לנק' מאור (הנמדדת בנפרד) התקנת נורות כיוון והפעלה .

במידה ומידות/משקל הגוף תאורה דורש חיזוק מיוחד של התיקרה התותבת ע"י פלטות עץ/מתכת וכדו' יתווסף מחיר החיזוק למחיר ההתקנה.

נקדת מאורנק' מאור היא יציאה לגוף תאורה .מחיר הנק' כולל צנרת מסוג כבה מאליו/או קשיח מסוג מרירון כולל חיווט ע"י חוטים או כבלים כולל אמצעי הפעלה כגון מפסק תה"ט/עה"ט או מפסק זרם המותקן בלוח החשמל . הנק' תיכלול את מחיר החלק היחסי של קו ההזנה מלוח החשמל. לא יופחת מחיר על תוספת נק' במעגל קיים או על שימוש באמצעי הפעלה אחד עבור מספר נק'.
נק' מאור המופעלת ע"י יותר מאמצעי הפעלה אחד כגון חילוף ,צלב וכדו' ייספרו אמצעי ההפעלה הנוספים כנק' מאור נוספת.
נק' מאור המופעלת גם כנק' מאור חירום תשולם תוספת בעבור המוליך הנוסף.מספר נק' מאור המופעלות ע"י אותו אמצעי הפעלה ייספרו כנק' מאור נפרדות ומושלמות .לא יופחת מחיר עבור נק' קרובות או המותקנות בתיקרה תותבת ,רהוט ,קרניזים וכדו' .

נקודת בית תקע 10 אמפר הנק' תכלול צנרת ,חיווט עד 1.5 ממ"ר ,אביזר סטנדרטי אלא אם צויין אחרת(סטנדרטי- אביזר לקופ' 55 תוצרת ישראל או שו"ע)וכן את חלקה היחסי בקו ההזנה מלוח החשמל.
כל בית תקע ימדד כנק' בית תקע (שקע,ח"ק)נק' הכוללת אביזר כפול משולש וכ"ו תחושב תוספת בגין האביזר בלבד.
לא יופחת מחיר בגין מרחק ,סוג התקנה כמות וכ"ו.

נקודת בית תקע 16 אמפר כמו בסעיף נק' 10 אמפר אך חיווט בחוטים 2.5 ממ"ר.

נקודת בית תקע 16 אמפר קו ישיר כמו בסעיף נק' 16 אמפר אך תותקן כנק' בודדת במעגל ואשר מיועדת להפעלת מכשיר נפרד.

נקודת בית תקע תלת פזיתהנק' תכלול צנרת ,חיווט תלת פזי ,סיום ע"י ח"ק תלת פזי תיקני כדוגמת שקע סיקון .לא יופחת מחיר עבור חיבור ישיר למכשיר מכונה וכ"ו.

נקודות מיוחדות נק' עבור מכשיר /ציוד ספציפי כגון : מזגן , דוד חשמל , פעמון,תריס חשמלי וכ"ו. נק' אילו ייערכו לפי המפרט הטכני ובהתאם לתקנים כולל תוספת מפסקי בטחון או אמצעי הפעלה לפי הנדרש המחיר לפי נק' קומפלט.

נקודת טלפון הנק' תיכלול צנרת , חיווט בכבל 2 זוגות ואביזר סטנדרטי .כל נק ' עד לרכוז טלפונים אין להעביר חיווט מנק לנק' .
כל יציאה לשקע טלפון תחשב כנק' . לא יופחת מחיר בגין מרחק , כמות ,שימוש בתעלות וכ"ו.
אביזר כפול המחובר לכבל 3 זוג ומעלה יספר כ-2 נק' .

נק' מתח נמוך / הכנה נק' עבור ציוד מתח נמוך כגון: גילוי אש , רמקולים,טרמוסטט,אזעקה
וכ"ו. הנק' תיכלול צנרת כולל כל חומרי העזר חיזוקים ,קופסאות והשחלת חוט משיכה.
כל יציאה תימדד כנק' .

נק' מאור צמודות (ספוט) נק' מאור לספוט שקוע בקרניז /גבס /רהוט במרחק שאינו עולה על 0.5 מ' יכלול מחיר הנק' את התקנת הגוף תאורה.כל יציאה לג"ת תחשב כנק' חישוב מחיר הנק' כחישוב נק' מאור.
שעות עבודה יחושבו במקום שהעבודה שנדרשת ו/או שבוצעה אינה נכללת בכתב הכמויות/הצעת המחיר. שעת העבודה מחושבת לעובד בודד ואינה כוללת חומרים .

הצעת מחיר בכל מקרה בה קיימת הצעת מחיר אם לפי תוכנית או לפי כתב הכמויות המחירים שנתנו בהצעה הם הקובעים . בהצעה יילקחו בחשבון את כל העלויות לעבודה כולל כל העלויות העקיפות כגון נסיעות,הובלה,ביטוח וכ"ו

כללי כל סוגי העבודות המפורטות להלן תתבצענה בהתאם לחוק החשמל וכל התקנים המחייבים
שימוש בחומרים תיקנים בהתאם לסוג ההתקנה ואופייה ותוך שימת לב על בטיחות .

אחריות אחריות לעבודה תינתן למשך 1 שנה מיום ביצועה אחריות לחלקים תינתן כפוף לאחריות היצרן/יבואן .